Εξισωτική- ΟΠΕΚΕΠΕ: Έως 12/12 οι ενστάσεις

Loading...


: Περιθώριο µέχρι τις 12 ∆εκεµβρίου έχουν αγρότες και κτηνοτρόφοι να υποβάλλουν τις ενστάσεις τους για την εξισωτική αποζηµίωση του 2017, µετά την ανάρτηση της λίστας µε τους εγκριθέντες και τους απορριπτόµενους από τον ΟΠΕΚΕΠΕ (opekepe.gr).

Η απόφαση αυτή έρχεται προκειµένου να «τρέξει» η διαδικασία της πληρωµής των δικαιούχων, η οποία σύµφωνα µε τον ΟΠΕΚΕΠΕ, θα γίνει ξεχωριστά από τις πιστώσεις για την εξόφληση του τσεκ και µε διαφορά µιας εβδοµάδας. Ενδεικτικό είναι πως στην εγκύκλιο αναφέρεται ότι «η εξέταση των προσφυγών πρέπει να ολοκληρωθεί άµεσα έως τις 15/12/2017 δεδοµένου του χρονοδιαγράµµατος για πραγµατοποίηση πληρωµής εντός ∆εκεµβρίου 2017».
Να σηµειωθεί ότι µε έτερη τροποποιητική απόφαση αυξάνεται στα 242 εκατ. ευρώ -έναντι 230 εκατ. όπως οριζόταν στην πρόσκληση ενδιαφέροντος- η δηµόσια δαπάνη του 2017.

Οι 12 κωδικοί απόρριψης

Ο τρόπος αντιµετώπισης και εξέτασης των ενστάσεων ανά κωδικό απόρριψης έχει ως εξής:

1. Μη ύπαρξη επιλέξιµων εκτάσεων σε ορεινή περιοχή: έλεγχος µε µηχανογραφική διασταύρωση µε άλλες βάσεις δεδοµένων-ΕΑΕ 2017.
2. Μη ύπαρξη επιλέξιµων εκτάσεων σε περιοχή µε φυσικούς περιορισµού, εκτός ορεινών: έλεγχος µε µηχανογραφική διασταύρωση µε άλλες βάσεις δεδοµένων-ΕΑΕ 2017.
3. Ηλικία εκτός ορίων επιλεξιµότητας (18-67): Η προσφυγή θα εγκρίνεται σύµφωνα µε το δελτίο ταυτότητας.
4. Μη ενεργός γεωργός: έλεγχος µε µηχανογραφική διασταύρωση µε άλλες βάσεις δεδοµένων.
5. Ο αιτών έχει αποχωρήσει από την ενεργό επαγγελµατική δραστηριότητα- συνταξιούχος µε άµεση: Η προσφυγή θα εγκρίνεται µετά από προσκόµιση εγγράφου από ασφαλιστικό φορέα, το οποίο θα αποδεικνύει ότι η σύνταξη που λαµβάνει ο αιτών δεν είναι άµεση.
6. Ο αιτών/σύζυγος είναι δικαιούχος πρόωρης συνταξιοδότησης: Η προσφυγή θα εγκρίνεται µετά από προσκόµιση εγγράφου από Περιφερειάρχη, Περιφέρεια, Περιφερειακή Ενότητα, ∆ΑΟΚ.
7. Ο αιτών είναι διάδοχος µε δεκαετή αποκλεισµό: Η προσφυγή θα εγκρίνεται µετά από προσκόµιση εγγράφου από Περιφερειάρχη, Περιφέρεια, Περιφερειακή Ενότητα, ∆ΑΟΚ για την άρση του αποκλεισµού.
8. Ο αιτών είναι διάδοχος µε ετήσιο αποκλεισµό: Η προσφυγή θα εγκρίνεται µετά από προσκόµιση εγγράφου από Περιφερειάρχη, Περιφέρεια, Περιφερειακή Ενότητα, ∆ΑΟΚ για την άρση του αποκλεισµού.
9. Εκπρόθεσµη αίτηση ένταξης: Η προσφυγή θα εγκρίνεται µετά από προσκόµιση εγγράφου για τεκµηρίωση ανωτέρας βίας για την ΕΑΕ.
10. Μη υποβολή πρώτης σελίδας αίτησης ΕΑΕ –µη ενεργός για το 2017.
11. Μη εγκεκριµένος παραγωγός από έλεγχο ΕΦ∆: ο έλεγχος υλοποιείται µε µηχανογραφική διασταύρωση µε αρχείο από ΕΦ∆.
12. Μόνιµος κάτοικος εξωτερικού: Η προσφυγή θα εγκρίνεται µετά από προσκόµιση εγγράφου περί µεταβολής προσωπικών στοιχείων από την ΑΑΑ∆Ε, µε το οποίο θα διαπιστώνεται η µόνιµη κατοικία στο εσωτερικό.

Διαβάστε επίσης:   ΟΠΕΚΕΠΕ: Πληρωμή για βιολογικά και λοιπών ενισχύσεων

Στα 242 εκατ. το ποσό φέτος
Αυξάνεται στα 242 εκατ. ευρώ από 230 εκατ. της αρχικής πρόσκλησης η δηµόσια δαπάνη για την εξισωτική αποζηµίωση του 2017. Σύµφωνα µε σχετική απόφαση, Tροποποιείται η παράγραφος «1.4 Πιστώσεις Χρηµατοδότηση» που αφορά τη δηµόσια δαπάνη της πρόσκλησης ως ακολούθως:

Η δηµόσια δαπάνη της παρούσας πρόσκλησης ανέρχεται σε 242.000.000 ευρώ. Το ανωτέρω ποσό κατανέµεται ενδεικτικά στα υποµέτρα ως εξής:
Υποµέτρο 13.1 Ορεινές: 155.000.000 ευρώ και
Υποµέτρο 13.2 Μειονεκτικές: 87.000.000 ευρώ.

Εξέταση προσφυγών από τριμελή επιτροπή
Κατά των αποτελεσµάτων των πινάκων µε τους εγκριθέντες και τους απορριπτόµενους µπορεί να υποβληθεί ενδικοφανής προσφυγή, ως την Τρίτη 12 ∆εκεµβρίου, στις Περιφερειακές ∆ιευθύνσεις, Περιφερειακές Μονάδες ή Νοµαρχιακές Μονάδες του ΟΠΕΚΕΠΕ, είτε στους πιστοποιηµένους φορείς υποβολής αιτήσεων µε την υποχρέωση των τελευταίων να τις αποστέλλουν στις Περιφερειακές ∆ιευθύνσεις του ΟΠΕΚΕΠΕ εντός πέντε εργάσιµων ηµερών.
Σύµφωνα µε την εγκύκλιο Καπρέλη, στην προσφυγή του ο γεωργός οφείλει να αναφέρει αναλυτικά τους λόγους καθώς και να προσκοµίσει οποιοδήποτε επιπλέον στοιχείο.

Οι προσφυγές εξετάζονται από τριµελή επιτροπή και οι αποφάσεις λαµβάνονται σύµφωνα µε την πλειοψηφική γνώµη των παρόντων, γράφει το agronews.gr.

οι παραγωγοί που χαρακτηρίστηκαν συνταξιούχοι από την ΑΑ∆Ε απορρίφθηκαν, είτε επρόκειτο για άµεση είτε για έµµεση σύνταξη, δεδοµένου ότι δεν παρασχέθηκε ο διαχωρισµός µεταξύ των δύο. Οι παραγωγοί που ανήκουν στη δεύτερη κατηγορία έχουν τη δυνατότητα υποβολής ένστασης, ώστε να προσκοµίσουν τα απαραίτητα δικαιολογητικά και να αποχαρακτηριστούν,
ο χαρακτηρισµός της ιδιότητας του «ενεργού γεωργού» έχει προκύψει από το αρχείο ΑΑ∆Ε που χρησιµοποιήθηκε και για την πληρωµή προκαταβολής της βασικής ενίσχυσης,
οι παραγωγοί που ήταν υπό έλεγχο ως προς την ιδιότητα του ενεργού, θεωρήθηκαν «ενεργοί» για τις ανάγκες της πρώτης κατάταξης.

  

loading...