ΟΓΑ Εισφορές: Σήμερα κρίνεται η παράταση β´ εξαμήνου

Loading...


: Πρόταση για παράταση της προθεσμίας καταβολής των τρεχουσών εισφορών β’ εξαμήνου 2016 ασφαλισμένων και εργοδοτών του πρώην (oga.gr) μέχρι 30/11/2017 συζητά σήμερα το Διοικητικό Συμβούλιο του (efka.gov.gr).

Σύμφωνα με πληροφορίες του capital.gr, η παράταση αυτή προτείνεται προκειμένου να «διασφαλισθεί η εισπραξιμότητα των ανωτέρω εισφορών και παράλληλα να διατηρηθούν τα ευεργετήματα και δικαιώματα (ρύθμιση, ασφαλιστική ικανότητα, ενημερότητα κ.λ.π.) που είναι συνδεδεμένα με αυτά”.

Υπενθυμίζεται πως η προηγούμενη προθεσμία έληγε στις 30/6/2017. Με άλλα λόγια, με την πρόταση αυτή ο ΕΦΚΑ θεωρεί αναγκαίο να δοθεί 5μηνη παράταση για την καταβολή των εν λόγω εισφορών.

Σύμφωνα με το εισηγητικό κείμενο της σχετικής πρότασης από πλευράς διοίκησης του ΕΦΚΑ «οι μηνιαίες ασφαλιστικές εισφορές των ασφαλισμένων του είναι απαιτητές στο τέλος κάθε εξαμήνου και εισπράττονται μέσα στο επόμενο εξάμηνο.

Οι εισφορές καταβάλλονται αποκλειστικά και μόνο μέχρι την ημερομηνία που αναγράφεται στην ειδοποίηση-απόδειξη καταβολής εισφοράς, όπως αυτή εκδίδεται και αποστέλλεται στους ασφαλισμένους, σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 3 του άρθρου 12 του ως άνω Προεδρικού Διατάγματος.

Σε περίπτωση που η εισφορά δεν καταβληθεί εμπρόθεσμα γίνεται επανυπολογισμός της Ασφαλιστικής εισφοράς και περιλαμβάνεται στην επόμενη ειδοποίηση-απόδειξη ασφαλιστικής εισφοράς και καταβάλλεται με τη νέα εισφορά.

Σύμφωνα με τα ανωτέρω η προθεσμία καταβολής εισφορών Β΄εξαμήνου 2016 ασφαλισμένων προσώπων στον λήγει την 30-06-2017.

Β. Με τις διατάξεις της παρ. 2 του άρθρου 43 του ν.4387/2016 (Α΄85) από 1-1-2017 οι ασφαλιστικές εισφορές των ασφαλισμένων, που έως την έναρξη ισχύος του ως άνω νόμου, υπάγονταν στην ασφάλιση ΟΑΕΕ, ΕΤΑΑ και (ελεύθεροι επαγγελματίες, αυτοαπασχολούμενοι και αγρότες) καταβάλλονται σε μηνιαία βάση στον ΕΦΚΑ, ο οποίος αποτελεί καθολικό διάδοχό τους.

Γ. Με την αρ.58039/3275/2016 Απόφαση του Υφυπουργού Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης αποφασίσθηκε η μεταβίβαση των οφειλών των Φορέων Κοινωνικής Ασφάλισης έως 31-12-2016 στο ΚΕΑΟ, ανεξαρτήτως ύψους ποσού οφειλών και εισπραξιμότητας, οι οποίες δεν βρίσκονται σε καθεστώς ενεργούς ρύθμισης.

Διαβάστε επίσης:   ΟΓΑ Α21: Πληρωμή β' δόσης οικογενειακού επιδόματος

Δ. Με τις διατάξεις του ν. 4469/3-05-2017 περί εξωδικαστικού συμβιβασμού παρέχεται η δυνατότητα ρύθμισης βεβαιωμένων οφειλών έως 31-12-2016 με τις προϋποθέσεις που θέτει ο νόμος. Το νέο νομοθετικό πλαίσιο επιτείνει την αναγκαιότητα βεβαίωσης των οφειλών προκειμένου να μπορεί να εισαχθεί στην ρύθμιση το σύνολο των οφειλετών.

Ε. Σε εκτέλεση της Υπουργικής απόφασης και των νέων διατάξεων ζητήθηκε από την ΗΔΙΚΑ σχετική τροποποίηση στην διαδικασία έκδοσης των ειδοποιητηρίων Β΄εξαμήνου 2016 και συγκεκριμένα ο διαχωρισμός τρεχουσών και ληξιπρόθεσμων οφειλών, προκειμένου η τελευταίες να βεβαιωθούν έγκαιρα στο ΚΕΑΟ.

Η ΗΔΙΚΑ με το αρ. 3913/26-5-2017 έγγραφό της ενημέρωσε την Υπηρεσία μας ότι οι αλλαγές που επιβάλλονται θα επιφέρουν καθυστέρηση στην πάγια ροή έκδοσης ειδοποιητηρίων με συνέπεια την ολοκλήρωση δημιουργίας και αποστολής τους την 29-06-2017, μια ημέρα πριν την λήξη της προθεσμίας πληρωμής. Επισημαίνεται ότι ειδοποίηση πληρωμής θα λάβουν και νέοι ασφαλισμένοι που εντάχθηκαν για πρώτη φορά στα Μητρώα του ΕΦΚΑ (4.214) πολλοί εκ των οποίων έχουν αναδρομικά υποχρέωση καταβολής ασφαλίστρων.

Έχοντας υπόψη τα ανωτέρω και ειδικότερα:
1) την μετάβαση στο νέο σύστημα καταβολής εισφορών με το οποίο προβλέπεται η μηνιαία καταβολή εισφορών από 1/1/2017

2) το γεγονός ότι οι ασφαλισμένοι θα κληθούν να εξοφλήσουν μέχρι τέλος Ιουνίου 2017 τις ασφαλιστικές εισφορές που περιλαμβάνονται στο ειδοποιητήριο Β΄εξαμήνου 2016 καθώς και την μηνιαία εισφορά του

3) το σύντομο χρονικό διάστημα που μεσολαβεί μεταξύ της ημερομηνίας παραλαβής του ειδοποιητηρίου και της καταληκτικής ημερομηνίας εξόφλησης των εισφορών”, η διοίκηση του εισηγείται «την παράταση της προθεσμίας καταβολής των τρεχουσών εισφορών Β΄εξαμήνου 2016 ασφαλισμένων και εργοδοτών του πρώην μέχρι 30/11/2017, προκειμένου να διασφαλισθεί η εισπραξιμότητα των ανωτέρω εισφορών και παράλληλα να διατηρηθούν τα ευεργετήματα και δικαιώματα (ρύθμιση,ασφαλιστική ικανότητα, ενημερότητα κ.λ.π.) που είναι συνδεδεμένα με αυτά”.

  

loading...