Πακτωλός εκατομμυρίων ευρώ ρέει στήν Αρχιεπισκοπή Αθηνών

Loading...


Προγράμματα του ΕΣΠΑ αξίας 40 και πλέον εκατομμυρίων ευρώ έχουν εγκριθεί και ήδη υλοποιούνται για λογαριασμό της Αρχιεπισκοπής Αθηνών τα τελευταία δύο χρόνια. Προγράμματα τα οποία αποσκοπούν να εκσυγχρονίσουν την εκκλησιαστική διοίκηση όχι μόνο της Αρχιεπισκοπής αλλά και των υπολοίπων Ιερών Μητροπόλεων. Επιγράφονται και αφορούν την ηλεκτρονική εκκλησιαστική διακυβέρνηση.

Καλά ενημερωμένη πηγή υποστήριζε ότι η υλοποίηση των προγραμμάτων τούτων θα συμβάλει ούτως ώστε να καταστεί πράξη τα όσα διακήρυξε ο Αρχιεπίσκοπος Ιερώνυμος στην ενθρονιστήριο ομιλία του περί ελαχιστοποίησης των δυσβάστακτων χαρατσιών που έχουν επιβληθεί στους ιερούς ναούς της Αρχιεπισκοπής την τελευταία δεκαετία. Χαράτσια τα οποία εμποδίζουν τις ενοριακές δραστηριότητες και εν γένει καθιστούν δυσβάστακτο το ενοριακό έργο. Γιατί είναι γεγονός ότι σχεδόν όλοι οι ναοί είναι καταχρεωμένοι στην Αρχιεπισκοπή.

Με τον πακτωλό λοιπόν των εκατομμυρίων που ρέουν άφθονα και μάλιστα σε καιρούς οικονομικής κρίσης τα τελευταία δύο χρόνια στην Αρχιεπισκοπή Αθηνών είναι φυσικό να εφαρμοστεί μία νέα πολιτική διαγραφής των χρεών αυτών. Δεν αποκλείεται λοιπόν σε πρώτη φάση να απαλλαγούν από την καταβολή τριμηνιαίων δόσεων οι ενορίες που συντηρούν φιλανθρωπικά ιδρύματα, κυρίως γηροκομεία, όπως οι ιεροί ναοί Αγίου Παντελεήμονος Αχαρνών, Προφήτη Ηλιού στο Παγκράτι, Αγίων Αποστόλων Τζιτζιφιές κ. α. Καί σε δεύτερη φάση να απαλλαγούν ναοί που είναι υπό ανέγερση όπως λ. χ. ο ιερός ναός Αγίου Δημητρίου, στον ομώνυμο Δήμο κ. α. Διά του τρόπου αυτού τόνιζε καλά ενημερωμένη πηγή ο Αρχιεπίσκοπος Ιερώνυμος θα κάνει πράξη -έστω και καθυστερημένα- την υπόσχεση που έδωσε προς τους ιερείς του την ημέρα που ανέλαβε τα ηνία της Αρχιεπισκοπής Αθηνών.

Σύμφωνα πάντως με τα όσα αναφέρουν οι προκηρύξεις και οι διαγωνισμοί που ήδη βρίσκονται σε εφαρμογή, τα προγράμματα του ΕΣΠΑ που διαχειρίζεται αποκλειστικά η Αρχιεπισκοπή Αθηνών αφορούν και τις λοιπές Ιερές Μητροπόλεις αλλά και την ίδια την Ιερά Σύνοδο της Εκκλησίας της Ελλάδος. Ωστόσο Μητροπολίτες στους οποίους απευθυνθήκαμε για να ενημερωθούμε περαιτέρω είχαν πλήρη άγνοια και φάνηκαν να εκπλήσσονται… Συγκεκριμένα στην Αρχιεπισκοπή και στη ΜΚΟ της Αρχιεπισκοπής «Αποστολή» τρέχουν διάφορα προγράμματα πολλών εκατομμυρίων ευρώ. Γιά παράδειγμα ένα εκ των προγραμμάτων αυτών επιγράφεται «Εφαρμογές Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης (ΗΔ) και Διαχείρισης Εκκλησιαστικής Ακίνητης Περιουσίας (ΔΕΑΠ)» και αγγίζει τα €8.523.900,00 (συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ). Βλ. πίνακα 1

Παραθέτουμε τα Συνοπτικά στοιχεία Έργου

ΤΙΤΛΟΣ ΕΡΓΟΥ :

«Εφαρμογές Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης (ΗΔ) και Διαχείρισης Εκκλησιαστικής Ακίνητης Περιουσίας (ΔΕΑΠ)»

ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ ΑΡΧΗ :   Ιερά Αρχιεπισκοπή Αθηνών
ΦΟΡΕΑΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ  : Ιερά Αρχιεπισκοπή Αθηνών
ΦΟΡΕΑΣ : Υπουργείο Ανάπτυξης & Ανταγωνιστικότητας

ΤΟΠΟΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ – ΤΟΠΟΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ :

Οι εγκαταστάσεις της Αναθέτουσας Αρχής, Αγίας Φιλοθέης 21, Τ.Κ. 10556 Αθήνα, καθώς και:

οι εγκαταστάσεις των συμμετεχουσών Ιερών Μητροπόλεων

τα εκάστοτε σημεία εντός της Ελληνικής Επικράτειας που θα υποδειχθούν από την Αναθέτουσα Αρχή

ΕΙΔΟΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ :

Υπηρεσίες. Ταξινόμηση κατά CPV:

72.00.00.00-5 – Υπηρεσίες τεχνολογίας των πληροφοριών: παροχή συμβουλών, ανάπτυξη λογισμικού, Διαδίκτυο και υποστήριξη

ΕΙΔΟΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ :

Ανοικτός Διαγωνισμός με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά


ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ :

Ο προϋπολογισμός του Έργου ανέρχεται στο ποσό των € 5.682.600,00 Ευρώ, συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 23%.

(Προϋπολογισμός χωρίς ΦΠΑ: €4.620.000,00. ΦΠΑ: €1.062.600,00)

ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΠΡΟΑΙΡΕΣΗΣ :

Το Δικαίωμα Προαίρεσης ανέρχεται:

Έως 36% του προϋπολογισμού του έργου (περιλαμβανομένου ΦΠΑ), όσον αφορά σε υπηρεσίες συντήρησης για τη διάρκεια της ΠΕΣ μετά την περίοδο προσφερόμενης εγγύησης καθώς και

Έως 14% του προϋπολογισμού του έργου (περιλαμβανομένου ΦΠΑ), όσον αφορά στο φυσικό αντικείμενο έργου

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΟΥ ΤΟΥ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΟΣ ΠΡΟΑΙΡΕΣΗΣ :

€8.523.900,00 (συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ)

€6.930.000,00 (χωρίς ΦΠΑ)

ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ ΕΡΓΟΥ :

Το Έργο χρηματοδοτείται από το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Ψηφιακή Σύγκλιση», στο πλαίσιο του ΕΣΠΑ, από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης και από Εθνικούς Πόρους.

Κωδικός Πράξης: 372942

Οι δαπάνες του Έργου θα βαρύνουν το Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων, και συγκεκριμένα τον κωδικό ΣΑΕ: 2012ΣΕ51980002

ΧΡΟΝΟΣ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ – ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΕΡΓΟΥ :

Δέκα επτά (17) Μήνες από την υπογραφή της Σύμβασης

ΜΕΓΙΣΤΗ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΟΥ :

Η Μέγιστη διάρκεια της σύμβασης υπολογίζεται ως το άθροισμα του χρόνου υλοποίησης και του χρόνου που θα απαιτηθεί για την παραλαβή των ενδιάμεσων φάσεων και της οριστικής παραλαβής με βάση τη διαδικασία επανυποβολής παραδοτέων που ορίζεται στην παράγραφο Α5.5 «Σενάρια χρήσης και Ελέγχου – Διαδικασία παραλαβής λειτουργικότητας συστημάτων και Έργου», από την υπογραφή της σύμβασης.

Η μέγιστη διάρκεια της σύμβασης έργου δεν δύναται να επεκταθεί πέραν της 31/12/2015

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ : 09/12/2013

ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΕΩΝ ΕΠΙ ΤΩΝ ΟΡΩΝ ΤΗΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ : 03/01/2013

ΚΑΤΑΛΗΚΤΙΚΗ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΚΑΙ ΩΡΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ : 23/01/2013 και ώρα 12:00

ΤΟΠΟΣ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ : Η έδρα της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Αθηνών, Αγίας Φιλοθέης 21, 10556 Αθήνα

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΚΑΙ ΩΡΑ ΑΠΟΣΦΡΑΓΙΣΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ : 23/01/2013 και ώρα 12:00

Ἐπίσης ἕνα ἄλλο ἔργο τά συνοπτικά στοιχεῖα τοῦ ὁποίου παρουσιάζουμε στόν πίνακα 2 ἀναφέρεται στήν «Ἐφαρμογή Ἠλεκτρονικῆς Διακυβέρνησης σέ κύριους τομεῖς Ἐκκλησιαστικῆς Διοίκησης» καί εἶναι ἀξίας στά €2.729.653,32 (συμπεριλαμβανομένου τοῦ ΦΠΑ). (βλ. πίν. 2)
Συνοπτικά στοιχεία Έργου :
ΤΙΤΛΟΣ ΕΡΓΟΥ   «Ψηφιοποίηση πρωτογενούς υλικού και συναφείς υπηρεσίες»

(Υποέργο 3 της Πράξης «Εφαρμογή Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης σε κύριους τομείς Εκκλησιαστικής Διοίκησης» με κωδικό ΟΠΣ 372942)

ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ ΑΡΧΗ :  Ιερά Αρχιεπισκοπή Αθηνών
ΦΟΡΕΑΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ :  Ιερά Αρχιεπισκοπή Αθηνών
ΚΥΡΙΟΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ  :  Ιερά Αρχιεπισκοπή Αθηνών
ΦΟΡΕΑΣ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ :  Υπουργείο Ανάπτυξης Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας
ΤΟΠΟΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ – ΤΟΠΟΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ  : Οι εγκαταστάσεις της Αναθέτουσας Αρχής, Αγίας Φιλοθέης 21, Τ.Κ. 10556 Αθήνα, καθώς και στα εκάστοτε σημεία εντός της Ελληνικής Επικράτειας που θα υποδειχθούν από την Αναθέτουσα Αρχή


ΕΙΔΟΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ  :

Προμήθεια. Ταξινόμηση κατά CPV :

72.00.00.00-5 Υπηρεσίες Πληροφορικής και συναφείς υπηρεσίες

79.99.91.00-4 Υπηρεσίες σάρωσης

79.55.00.00-4 Υπηρεσίες δακτυλογράφησης, επεξεργασίας κειμένων και εκδόσεων με τη βοήθεια Η/Υ

38.22.10.00-0 Συστήματα γεωγραφικών πληροφοριών (GIS ή ισοδύναμα)


ΕΙΔΟΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ : Ανοικτός Διαγωνισμός με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη Προσφορά


ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ :

Ο προϋπολογισμός του Έργου ανέρχεται στο ποσό των δύο εκατομμυρίων επτακοσίων εβδομήντα τεσσάρων χιλιάδων επτακοσίων έντεκα ευρώ και δέκα λεπτών (€2.274.711,10) περιλαμβανομένου ΦΠΑ.
(Προϋπολογισμός χωρίς ΦΠΑ: €1.849.358,62 – ΦΠΑ: €425.352,48)


ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΠΡΟΑΙΡΕΣΗΣ :
Το Δικαίωμα Προαίρεσης ανέρχεται:

 Έως 20% του προϋπολογισμού του έργου (συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ), όσον αφορά στο φυσικό αντικείμενο, ήτοι €454.942,22


ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΟΥ ΤΟΥ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΟΣ ΠΡΟΑΙΡΕΣΗΣ :

€2.729.653,32 (συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ)

€2.219.230,34 (χωρίς ΦΠΑ)


ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ ΕΡΓΟΥ :

Το Έργο χρηματοδοτείται από το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Ψηφιακή Σύγκλιση», στο πλαίσιο του ΕΣΠΑ, από το ΕΤΠΑ και από Εθνικούς Πόρους. Κωδικός Πράξης: 372942

Οι δαπάνες του Έργου θα βαρύνουν το Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων (ΠΔΕ) και συγκεκριμένα τον ενάριθμο κωδικό ΣΑ Ε5198 και τον Κωδικό Πράξης 2012ΣΕ51980002


ΧΡΟΝΟΣ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ :  Δώδεκα (12) μήνες


ΜΕΓΙΣΤΗ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΟΥ :

Η Μέγιστη διάρκεια της σύμβασης υπολογίζεται ως το άθροισμα του χρόνου υλοποίησης και του χρόνου που θα απαιτηθεί για την παραλαβή των ενδιάμεσων φάσεων και της οριστικής παραλαβής με βάση τη διαδικασία επανυποβολής παραδοτέων που ορίζεται στην παράγραφο A.5.4 «Διαδικασία παραλαβής Έργου», από την υπογραφή της σύμβασης.

Η μέγιστη διάρκεια της σύμβασης έργου δεν δύναται να επεκταθεί πέραν της 30/9/2015


ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ : 9/4/2014
ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΕΩΝ ΕΠΙ ΤΩΝ ΟΡΩΝ ΤΗΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ : 6/5/2014
ΚΑΤΑΛΗΚΤΙΚΗ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΚΑΙ ΩΡΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ : 23/5/2014
ΤΟΠΟΣ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ : Η έδρα της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Αθηνών, Αγίας Φιλοθέης 21, 10556 Αθήνα
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΚΑΙ ΩΡΑ ΑΠΟΣΦΡΑΓΙΣΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ : 23/5/2014

Ὑλοποιοῦνται ἐπίσης προγράμματα ἀξίας €5.567.003,12 (συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ) πού ἐπιγράφονται ὡς «Ψηφιακή Πλατφόρμα Ὀργάνωσης Ἐθελοντισμοῦ – Συντονισμοῦ Προνοιακοῦ Ἔργου & Πρότυπο Τηλεματικό Κέντρο» τῆς Πράξης «Ἠλεκτρονική Πλατφόρμα Ὀργάνωσης τοῦ Ἐθελοντισμοῦ καί Συντονισμοῦ τοῦ Προνοιακοῦ Ἔργου τῆς Ἐκκλησίας» διάρκειας 15 μηνῶν. (βλ. πίν. 3)


Συνοπτικά στοιχεία Έργου


ΤΙΤΛΟΣ ΕΡΓΟΥ

Ψηφιακή Πλατφόρμα Οργάνωσης Εθελοντισμού – Συντονισμού Προνοιακού Έργου & Πρότυπο Τηλεματικό Κέντρο


ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ ΑΡΧΗ :  Ιερά Αρχιεπισκοπή Αθηνών
ΦΟΡΕΑΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ : Ιερά Αρχιεπισκοπή Αθηνών
ΦΟΡΕΑΣ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ : Υπουργείο Ανάπτυξης Ανταγωνιστικότητας Υποδομών & Δικτύων
ΤΟΠΟΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ – ΤΟΠΟΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ :

Οι εγκαταστάσεις της Αναθέτουσας Αρχής, Αγίας Φιλοθέης 21, Τ.Κ. 10556 Αθήνα, καθώς και:

§ οι εγκαταστάσεις των συμμετεχουσών Ιερών Μητροπόλεων

§ τα εκάστοτε σημεία εντός της Ελληνικής Επικράτειας που θα υποδειχθούν από την Αναθέτουσα Αρχή


ΕΙΔΟΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ :
Υπηρεσίες. Ταξινόμηση κατά CPV :

Κύριο Αντικείμενο:

72000000-5: Υπηρεσίες τεχνολογίας των πληροφοριών: παροχή συμβουλών, ανάπτυξη λογισμικού, Διαδίκτυο και υποστήριξη.

Πρόσθετο/α αντικείμενο/α:

30200000-1: Εξοπλισμός ηλεκτρονικών υπολογιστών και προμήθειες

32000000-3: Εξοπλισμός ραδιοφωνίας, τηλεόρασης, επικοινωνιών, τηλεπικοινωνιών και συναφής εξοπλισμός


ΕΙΔΟΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ :

Ανοικτός Διαγωνισμός με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη Προσφορά


ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ :

Ο προϋπολογισμός του Έργου ανέρχεται στο ποσό των τριών εκατομμυρίων διακοσίων εβδομήντα τεσσάρων χιλιάδων επτακοσίων επτά ευρώ και εβδομήντα δύο λεπτών, €3.274.707,72 (περιλαμβανομένου ΦΠΑ).
(Προϋπολογισμός χωρίς ΦΠΑ: €2.662.364,00 – ΦΠΑ: €612.343,72)


ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΠΡΟΑΙΡΕΣΗΣ :

Το Δικαίωμα Προαίρεσης ανέρχεται:

 Έως 40% του προϋπολογισμού του έργου (περιλαμβανομένου ΦΠΑ), όσον αφορά στο Φυσικό Αντικείμενο

 Έως 30% του προϋπολογισμού του έργου (περιλαμβανομένου ΦΠΑ), όσον αφορά σε υπηρεσίες Συντήρησης
ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΟΥ ΤΟΥ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΟΣ ΠΡΟΑΙΡΕΣΗΣ

€5.567.003,12 (συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ)


ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ ΕΡΓΟΥ :

Το Έργο χρηματοδοτείται από το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Ψηφιακή Σύγκλιση», στο πλαίσιο του ΕΣΠΑ, από το ΕΤΠΑ και από Εθνικούς Πόρους.
Κωδικός Πράξης: 373597

Οι δαπάνες του Έργου θα βαρύνουν το Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων (ΠΔΕ) και συγκεκριμένα τον ενάριθμο κωδικό ΣΑ Ε5198 και τον Κωδικό Πράξης 2012ΣΕ51980000


ΧΡΟΝΟΣ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ : Δέκα πέντε (15) μήνες


ΜΕΓΙΣΤΗ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΟΥ :

Η Μέγιστη διάρκεια της σύμβασης υπολογίζεται ως το άθροισμα του χρόνου υλοποίησης και του χρόνου που θα απαιτηθεί για την παραλαβή των ενδιάμεσων φάσεων και της οριστικής παραλαβής με βάση τη διαδικασία επανυποβολής παραδοτέων που ορίζεται στην παράγραφο A.4.4 «Διαδικασία παραλαβής Έργου», από την υπογραφή της σύμβασης.

Η μέγιστη διάρκεια της σύμβασης έργου δεν δύναται να επεκταθεί πέραν της 31/12/2015


ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ : 17.10.2013
ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΕΩΝ ΕΠΙ ΤΩΝ ΟΡΩΝ ΤΗΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ : 14.11.2013
ΚΑΤΑΛΗΚΤΙΚΗ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΚΑΙ ΩΡΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ : 29.11.2013
ΤΟΠΟΣ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ : Η έδρα της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Αθηνών, Αγίας Φιλοθέης 21, 10556 Αθήνα
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΚΑΙ ΩΡΑ ΑΠΟΣΦΡΑΓΙΣΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ : 29.11.2013 12:00

Σύμφωνα με πληροφορίες η απόρριψη από την επιτροπή ενστάσεων των διαγωνισμών εταιριών που είχαν καταθέσει προσφορές έχει προκαλέσει πολλαπλά προβλήματα στην όλη διαδικασία αφού έχουν κατατεθεί ασφαλιστικά μέτρα από τις εν λόγω εταιρίες ενώ υπάρχουν και δημοσιεύματα με καταγγελίες περί προσπάθειας υπερτιμολόγησης των εγκριθέντων έργων 40-60% και περί φωτογραφικών διακηρύξεων υπέρ συγκεκριμένων εταιριών.

Ευχή όλων είναι τα έργα αυτά να υλοποιηθούν μέσα από πλήρως διαφανείς διαδικασίες, αφού εκτός των ανωτέρω αφορούν την ηλεκτρονική ανάδειξη των εκκλησιαστικών μνημείων γεγονός που θα συμβάλει στην περαιτέρω ανάπτυξη του λεγομένου θρησκευτικού τουρισμού. Γένοιτο!

  

loading...