Ρύθμιση- Αυθαίρετα: Όλες οι νέες διατάξεις- Εξπρές οικοδομική άδεια

Loading...


: Κατατέθηκε σήμερα στη Βουλή το σχέδιο νόμου «Έλεγχος και προστασία του δομημένου περιβάλλοντος» του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας. Στόχος του σχεδίου νόμου, που αναμένεται να ψηφιστεί άμεσα, είναι η αντιμετώπιση των πρωταρχικών αιτίων που οδήγησαν στη δημιουργία ενός άναρχου και αυθαίρετου δομημένου περιβάλλοντος.

Οι βασικότερες διατάξεις που περιέχει το νομοσχέδιο αφορούν:

-Ρυθμίζονται θέματα οργάνωσης και λειτουργίας των Υπηρεσιών και των οργάνων Ελέγχου Δόμησης

Οικοδομικές άδειες

Ρυθμίζονται εκ νέου θέματα σχετικά με τη διαδικασία έκδοσης και ελέγχου οικοδομικών αδειών καθώς και ειδικότερα θέματα εφαρμογής του θεσμού της ηλεκτρονικής ταυτότητας κτιρίου. Συγκεκριμένα:

Προσδιορίζονται οι οικοδομικές εργασίες για την εκτέλεση των οποίων απαιτείται η έκδοση οικοδομικής άδειας καθώς και εκείνες για τις οποίες απαιτείται η έκδοση πράξης έγκρισης εργασιών δόμησης μικρής κλίμακας. Ομοίως, παρατίθενται οι εργασίες για τις οποίες δεν απαιτείται οικοδομική άδεια ή έγκριση εργασιών μικρής κλίμακας και προβλέπεται ότι, με υπουργική απόφαση, μπορεί να συμπληρώνεται ή να τροποποιείται ο σχετικός κατάλογος εργασιών, για τις οποίες απαιτείται η έκδοση ή μη των αντίστοιχων διοικητικών πράξεων. (άρθρα 28 – 30)

Ρυθμίζονται ειδικά θέματα αναφορικά με τη διαδικασία έκδοσης οικοδομικών αδειών σε εκκλησιαστικά ιδρύματα. Μεταξύ άλλων, επανακαθορίζεται η συγκρότηση του Κεντρικού Συμβουλίου Εκκλησιαστικής Αρχιτεκτονικής (ΚΕ.Σ.Ε.Α.) που λειτουργεί στην Εκκλησία της Ελλάδος, ο αριθμός των μελών του οποίου ανέρχεται σε επτά (7), [σήμερα είναι έξι (6)]. (άρθρο 32)

Προβλέπεται, ως προαιρετική, η διαδικασία προέγκρισης για την έκδοση οικοδομικής άδειας, υπό τους ειδικότερα αναφερόμενους όρους και προϋποθέσεις.

Ρυθμίζονται ειδικά θέματα σχετικά με τη διαδικασία έκδοσης οικοδομικών αδειών, έγκρισης εργασιών δόμησης μικρής κλίμακας και ελέγχου οικοδομικής άδειας (τοπογραφικά διαγράμματα, διαγράμματα κάλυψης, λοιπά δικαιολογητικά κ.λπ.).

Ορίζεται η διάρκεια ισχύος των οικοδομικών αδειών, των προεγκρίσεων αυτών, καθώς και των εγκρίσεων εργασιών δόμησης μικρής κλίμακας και προβλέπεται η αναθεώρηση και η ενημέρωση αυτών, κατά τα ειδικότερα οριζόμενα.

Επιβάλλεται ετήσιο πρόστιμο διατήρησης, σε περίπτωση μη υποβολής μελέτης ή μη υλοποίησης αυτής από τον ιδιοκτήτη για συγκεκριμένες οικοδομικές εργασίες, το ύψος του οποίου, η διαδικασία επιβολής του και κάθε άλλο σχετικό θέμα καθορίζονται με υπουργική απόφαση.

Προβλέπεται ο συμψηφισμός κρατήσεων και εισφορών που καταβλήθηκαν κατά την έκδοση αδειών κατά την έκδοση της αναθεώρησης τους και ορίζεται ότι, δεν απαιτούνται πρόσθετες οικονομικές επιβαρύνσεις, εφόσον δεν είναι απαραίτητη η αναθεώρηση, αλλά μόνο η ενημέρωση του φακέλου της άδειας.

Ορίζεται ότι, δεν επιβάλλεται πρόστιμο αυθαίρετης κατασκευής, σε περίπτωση που αναθεωρηθεί άδεια δόμησης ή οικοδομική άδεια, που βρίσκεται σε ισχύ, υπό την προϋπόθεση ότι τηρούνται το περίγραμμα της οικοδομής, ο συντελεστής δόμησης και ο συντελεστής όγκου, (άρθρα 35 – 43)

α. Παρατίθενται τα στάδια ελέγχου της οικοδομικής άδειας (αρχικός, ενδιάμεσος και τελικός) και αναφέρεται ο αριθμός των ελέγχων που διενεργούνται ανά κατηγορία και είδος έργου.

β. Καθορίζονται η διαδικασία ελέγχου εφαρμογής των οικοδομικών αδειών καθώς και τα δικαιώματα και οι υποχρεώσεις των αρμόδιων Ελεγκτών Δόμησης (σύνταξη πορίσματος ελέγχου, επιβολή κυρώσεων σύμφωνα με τη νομοθεσία περί αυθαιρέτων κ.λπ.).

γ. Με υπουργική απόφαση, καθορίζεται η αποζημίωση των ελεγκτών δόμησης ανά έλεγχο και ανά κατηγορία έργου, καθώς και κάθε άλλο σχετικό θέμα.

δ. Προσδιορίζονται τα στάδια αποπεράτωσης του έργου και ρυθμίζεται η διαδικασία που ακολουθείται για τη σύνδεση αυτού με τα δίκτυα κοινής ωφελείας.

ε. Προβλέπεται η επιβολή κυρώσεων σε βάρος του μελετητή μηχανικού (απαγόρευση εκπόνησης και υπογραφής μελετών ή και απαγόρευση επίβλεψης οικοδομικών εργασιών), σε περίπτωση που οι υποβαλλόμενες μελέτες δεν εκπονήθηκαν, σύμφωνα με τις οικείες πολεοδομικές διατάξεις και οι οικοδομικές εργασίες δεν εκτελέστηκαν, σύμφωνα με τις μελέτες που υποβλήθηκαν. Οι εν λόγω κυρώσεις επιβάλλονται από τον Υπουργό Περιβάλλοντος και Ενέργειας, σύμφωνα με την προβλεπόμενη διαδικασία.

στ. Ρυθμίζονται θέματα σχετικά με την τήρηση Μητρώου μελετητών και επιβλεπόντων μηχανικών, σύμφωνα με τους ειδικότερους όρους και προϋποθέσεις και προσδιορίζεται το πεδίο ευθύνης αυτών.

Ηλεκτρονική Ταυτότητα Κτιρίου

Θεσπίζονται νέες ρυθμίσεις για την εφαρμογή του θεσμού της ηλεκτρονικής ταυτότητας κτιρίου και ειδικότερα καθορίζονται:
-το περιεχόμενο της ηλεκτρονικής ταυτότητας κτιρίου και των εκδιδόμενων πιστοποιητικών καθώς και οι προδιαγραφές των σχετικών εντύπων,
-η διαδικασία έναρξης και ενημέρωσης της ηλεκτρονικής ταυτότητας κτιρίου, ανάλογα με την προτεινόμενη κατηγοριοποίηση των κτιρίων.

Ορίζεται ότι, το έντυπο ηλεκτρονικής ταυτότητας κτιρίου και το πιστοποιητικό πληρότητας της ηλεκτρονικής ταυτότητας κτιρίου, τηρούνται σε ηλεκτρονική μορφή στο Παρατηρητήριο Δομημένου Περιβάλλοντος και αποτελούν στοιχεία ελέγχου. Παράλληλα, προβλέπεται η πραγματοποίηση, από το Παρατηρητήριο Δομημένου Περιβάλλοντος, δειγματοληπτικών ελέγχων, ετησίως, σε ποσοστό 3% των κτιρίων που λαμβάνουν ταυτότητα, κατά τα ειδικότερα οριζόμενα.

Προβλέπεται ότι, σε περίπτωση που, κατά τη συμπλήρωση της ηλεκτρονικής ταυτότητας κτιρίου ή κατά τους περιοδικούς ελέγχους, έχουν συμπληρωθεί ψευδώς στοιχεία ταυτότητας κτιρίου από τον επιβλέποντα ή τον εξουσιοδοτημένο μηχανικό, επιβάλλονται, πέραν των ποινικών κυρώσεων και των ήδη προβλεπομένων πειθαρχικών κυρώσεων, και πρόστιμο, το ύψος του οποίου κυμαίνεται από 2 χιλ. έως 20 χιλ. ευρώ, ανάλογα με την επιφάνεια που δεν έχει αποτυπωθεί στην ηλεκτρονική ταυτότητα του κτιρίου.
Σε περίπτωση υποτροπής των εν λόγω παραβάσεων και εάν αυτές αφορούν σε οικοδομικές εργασίες σε παραδοσιακούς οικισμούς, περιοχές ιδιαίτερου φυσικού κάλλους και σε προστατευόμενες περιοχές της κείμενης νομοθεσίας (άρθρο 19 του ν. 1650/1986), τα όρια των ως άνω κυρώσεων διπλασιάζονται.

Οι ανωτέρω κυρώσεις επιβάλλονται από τον Υπουργό Περιβάλλοντος και Ενέργειας και καταγράφονται σε ειδικό μητρώο που τηρείται στο Παρατηρητήριο Δομημένου Περιβάλλοντος.

Σε περίπτωση που διαπιστωθεί, από τους σχετικούς ελέγχους των διασυνδεδεμένων βάσεων δεδομένων (ηλεκτρονικό μητρώο, ΕΚΧΑ, ΔΕΗ και Κέντρο Διαλειτουργικότητας που λειτουργεί στη Ε.Γρ. Πληροφοριακών Συστημάτων), παράλειψη συμπλήρωσης των στοιχείων της ταυτότητας του κτιρίου, επιβάλλεται, από τον Ειδικό Γραμματέα Επιθεώρησης Περιβάλλοντος και Ενέργειας, πρόστιμο στον ιδιοκτήτη του ακινήτου, το ύψος του οποίου κυμαίνεται από διακόσια (200) ευρώ μέχρι και το 10% της αντικειμενικής αξίας του ακινήτου. Με υπουργική απόφαση, καθορίζεται το ύψος και η ειδική διαδικασία επιβολής κυρώσεων και είσπραξης του προστίμου μέσω του Πράσινου Ταμείου.
Ομοίως, με υπουργική απόφαση, καθορίζεται ο χρόνος έναρξης λειτουργίας του Ηλεκτρονικού Μητρώου. (άρθρα 52 – 63)

Τακτοποίηση Αυθαιρέτων

Θεσπίζεται νέο νομοθετικό πλαίσιο για την αντιμετώπιση της αυθαίρετης δόμησης και σε σχέση με τα ισχύοντα, εισάγονται οι ακόλουθες νέες ρυθμίσεις:
Προσδιορίζονται οι περιπτώσεις που δεν συνιστούν αυθαίρετη κατασκευή και δεν καταγράφονται ως παραβάσεις, καθώς και οι περιπτώσεις πολεοδομικών παραβάσεων, για τις οποίες εφεξής δεν επιβάλλονται ποινικές κυρώσεις.

Προβλέπεται η υποχρεωτική επισύναψη υπεύθυνης δήλωσης του ιδιοκτήτη και βεβαίωσης μηχανικού στις δικαιοπραξίες με αντικείμενο τη μεταβίβαση ή τη σύσταση εμπράγματου δικαιώματος σε ακίνητα ή και σε ακίνητο χωρίς κτίσμα.

Με κ.υ.α., εξειδικεύεται το περιεχόμενο των προαναφερόμενων εγγράφων, ενώ προβλέπεται η επιβολή κυρώσεων για όσους παραβαίνουν την κατά τα ανωτέρω υποχρέωση.

Καταργούνται ισχύουσες διατάξεις που επιτρέπουν την κατ’ εξαίρεση σύνδεση αυθαίρετων κτισμάτων με δίκτυα κοινής ωφελείας και παύουν να ισχύουν βεβαιώσεις ή αποφάσεις που έχουν εκδοθεί και δεν έχουν υλοποιηθεί. (άρθρα 81 – 84)

Δημιουργείται και τηρείται στο Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας πλατφόρμα ορθοφωτοχαρτών, στην οποία τίθεται σε λειτουργία σύστημα τηλεσκοπικής περιοδικής χαρτογράφησης, μέσω του οποίου εντοπίζεται κάθε νέο κτίσμα εντός γηπέδου, εκτός σχεδίου πόλεως και εκτός ορίων οριοθετημένων οικισμών και ενημερώνεται σχετικά το Τοπικό Παρατηρητήριο. Τα επιμέρους θέματα εφαρμογής της ρύθμισης καθορίζονται με υπουργική απόφαση. (άρθρο 85)

Για την υπαγωγή στις διατάξεις του υπό ψήφιση νόμου αυθαίρετων κατασκευών και αλλαγής χρήσεων, απαιτείται ο φέρων οργανισμός της αυθαίρετης κατασκευής να έχει εκτελεσθεί ή η αυθαίρετη αλλαγή χρήσης να έχει εγκατασταθεί πριν από τις 28/7/2011.

Καθορίζεται ο τρόπος απόδειξης του χρόνου κατασκευής αυθαίρετων κατασκευών ή αλλαγής χρήσεων.

Προβλέπεται η κατάταξη των αυθαίρετων κατασκευών και των αλλαγών χρήσης που έχουν εγκατασταθεί πριν από τις 28/7/2011 στις ακόλουθες τρεις (3) κατηγορίες:
αυθαίρετα που έχουν υπαχθεί σε προγενέστερους νόμους, αυθαίρετα για τα οποία δεν έχει ολοκληρωθεί η υπαγωγή στις διατάξεις των νόμων 3840/2010, 4014/2011 και 4178/2013. (Στις εν λόγω περιπτώσεις και εφόσον δεν έχει καταβληθεί το σύνολο ενιαίου ειδικού προστίμου, προβλέπεται ο συμψηφισμός αυτού με το οφειλόμενο πρόστιμο όπως υπολογίζεται με τις νέες διατάξεις. Καταβληθέντα ποσά που υπερβαίνουν το πρόστιμο με το νέο υπολογισμό δεν αναζητούνται, ενώ τυχόν υπολειπόμενο καταβάλλεται ως παράβολο υπέρ του Πράσινου Ταμείου),
αυθαίρετα που δεν έχουν, μέχρι την έναρξη ισχύος του υπό ψήφιση νόμου, υπαχθεί σε καμία ρύθμιση αυθαιρέτων.

Προσδιορίζονται οι περιπτώσεις αυθαίρετων κατασκευών και αλλαγών χρήσης που απαγορεύεται να υπαχθούν στις ρυθμίσεις που υπό ψήφιση νόμου. (άρθρα 86 – 89)

Επανακαθορίζονται θέματα σχετικά με την ηλεκτρονική διαδικασία εντοπισμού, ελέγχου και καταγραφής αυθαιρέτων. Μεταξύ άλλων, ορίζεται ότι η υλοποίηση της περαιτέρω συμπλήρωσης του υφιστάμενου συστήματος υπαγωγής αυθαιρέτων μπορεί να ανατεθεί εν όλω ή εν μέρει σε φορέα που καθορίζεται με υπουργική απόφαση.

Διαβάστε επίσης:   ΕΝΦΙΑ: Νέα εκκαθάριση για χαμηλοσυνταξιούχους

Με κ.υ.α., καθορίζεται ποσοστό επί του βεβαιωθέντος στην αρμόδια οικονομική υπηρεσία προστίμου, για κάθε βεβαίωση προστίμου αυθαίρετης κατασκευής ή αλλαγής χρήσης, που αφορά στην τεχνική λειτουργία και ανάπτυξη του πληροφοριακού συστήματος και τη διενέργεια ελέγχων από τους Ελεγκτές Δόμησης. Το ποσό αυτό καταβάλλεται πλέον του υπολογιζόμενου παραβόλου και ειδικού προστίμου και δεν μπορεί να υπερβαίνει το 3% του συνολικού ποσού του παραβόλου που προβλέπεται ανά υπαγωγή στις διατάξεις του υπό ψήφιση νόμου. (άρθρο 90)

Ο εντοπισμός των αυθαιρέτων διενεργείται από το Τοπικό Παρατηρητήριο αυτεπαγγέλτως, ύστερα από αξιολόγηση των στοιχείων που διαθέτει ή κατόπιν καταγγελίας, η δε διαπίστωση και ο χαρακτηρισμός αυθαιρέτου γίνεται ύστερα από αυτοψία δύο Ελεγκτών Δόμησης, κατά τα ειδικότερα οριζόμενα.
β. Παρέχεται έκπτωση 30% επί του προστίμου ανέγερσης, στην περίπτωση που ο ενδιαφερόμενος αντί προσφυγής, αποδεχθεί την έκθεση αυτοψίας εντός της οριζόμενης προθεσμίας. (άρθρα 91 – 93)

Καθορίζεται εκ νέου ο τρόπος υπολογισμού των προστίμων ανέγερσης και διατήρησης αυθαιρέτων καθώς και των ποινικών κυρώσεων που επιβάλλονται για αυθαίρετες κατασκευές και αλλαγές χρήσης που εγκαθίστανται μετά την 28/7/2011, καθώς και για αυτές που έχουν πραγματοποιηθεί πριν την εν λόγω ημερομηνία αλλά δεν έχουν υπαχθεί σε διατάξεις περί αναστολής επιβολής κυρώσεων. Ειδικότερα:
α. Το πρόστιμο ανέγερσης είναι ίσο με την αξία του αυθαιρέτου (100%), πολλαπλασιαζόμενη με συντελεστή 1,00 για όλες τις περιπτώσεις αυθαιρέτων, πλην εκείνων που βρίσκονται στις ρητά οριζόμενες προστατευόμενες περιοχές, όπου ο συγκεκριμένος συντελεστής ορίζεται σε 1,20. (Σήμερα, σύμφωνα με το ν.4178/2013 το εν λόγω πρόστιμο ισούται με το 30% της αξίας του ακινήτου).
Ρ· Το πρόστιμο διατήρησης είναι ίσο με το 50% του προστίμου ανέγερσης, όπως αυτό επανακαθορίζεται με τις νέες διατάξεις, και καταβάλλεται από το χρόνο σύνταξης της έκθεσης αυτοψίας και για κάθε συνεχόμενο χρόνο μέχρι την κατεδάφιση ή τη νομιμοποίησή του. (Σήμερα, το εν λόγω πρόστιμο ισούται με το 5% του προστίμου ανέγερσης όπως καθοριζόταν στο ν. 4178/2013).
γ. Ορίζεται στο ποσό των 250 ευρώ και 100 ευρώ αντίστοιχα, το ελάχιστο ύψος των προστίμων ανέγερσης και διατήρησης αυθαιρέτων.
δ. Για τις ήσσονος σημασίας πολεοδομικές παραβάσεις οι κυρώσεις είναι μόνο διοικητικές και επιβάλλονται μειωμένα πρόστιμα ανέγερσης και διατήρησης αυθαιρέτων, κατά τα ειδικότερα οριζόμενα.

ε. Επανακαθορίζεται η διαδικασία κατεδάφισης και απομάκρυνσης αυθαιρέτων (άμεση κατεδάφιση ή κατεδάφιση με διαδικασία). Σε κάθε Περιφερειακό Παρατηρητήριο, τηρείται μητρώο ιδιωτικών επιχειρήσεων που δύνανται να εκτελούν αποφάσεις κατεδάφισης. Στις επιχειρήσεις που αρνούνται να συνδράμουν στη διαδικασία κατεδάφισης (σύναψη συμβάσεων) επιβάλλεται πρόστιμο που κυμαίνεται από 6 χιλ έως 10 χιλ ευρώ.
Προβλέπονται ποινικές κυρώσεις (ποινές φυλάκισης και χρηματικές ποινές) σε όσους συμμετέχουν στην ανέγερση αυθαίρετης κατασκευής ή την εγκατάσταση αυθαίρετης αλλαγής χρήσης.
στ. Τα πρόστιμα βεβαιώνονται με απόφαση του Προϊσταμένου του Τοπικού Παρατηρητηρίου, εντός της οριζόμενης προθεσμίας.
Παρέχεται η δυνατότητα καταβολής του προστίμου σε δόσεις από τον υπόχρεο καθώς και έκπτωση 30% εάν το πρόστιμο εξοφληθεί εντός της οριζόμενης προθεσμίας.
Από τα επιβαλλόμενα πρόστιμα ανέγερσης και διατήρησης αυθαιρέτων, ποσοστό 25% αποδίδεται στην οικεία Περιφέρεια, ποσοστό 25% στον οικείο δήμο και ποσοστό 50% αποδίδεται στο Πράσινο Ταμείο. (Κατά τα ισχύοντα, τα ποσά αυτά εισπράττονται υπέρ του Δημοσίου, με δυνατότητα απόδοσης ποσοστού αυτών στο Πράσινο Ταμείο, με κ.υ.α. η οποία δεν έχει εκδοθεί).
Τα θέματα σχετικά με τη διαδικασία απόδοσης των προστίμων στους δικαιούχους φορείς καθορίζονται με υπουργική απόφαση. (άρθρα 94 – 95)

7. Εισάγονται νέες ρυθμίσεις για την αντιμετώπιση των αυθαιρέτων που έχουν συντελεστεί πριν από τις 28/7/2011 και ειδικότερα:
α. Οι εν λόγω αυθαίρετες κατασκευές και αλλαγές χρήσεις ταξινομούνται σε πέντε (5) κατηγορίες ανάλογα με τον ειδικότερο τρόπο τακτοποίησης (οριστική εξαίρεση από κατεδάφιση ή μη, αναστολή επιβολής κυρώσεων ή μη, καταβολή παραβόλου ή/και ειδικού προστίμου).
β. Επανακαθορίζονται τα δικαιολογητικά που απαιτούνται για την υπαγωγή αυθαιρέτων στις προτεινόμενες διατάξεις. Μεταξύ άλλων, μειώνεται σημαντικά το ύψος του παραβόλου που εισπράττεται υπέρ του Ελληνικού Δημοσίου, για τις περισσότερες κατηγορίες υπαγωγής αυθαιρέτων στο νόμο.
γ. Επανακαθορίζεται, επίσης, ο τρόπος υπολογισμού του ενιαίου ειδικού προστίμου αυθαίρετης κατασκευής ή χρήσης, το οποίο υπολογίζεται εφεξής με βάση το εμβαδόν της επί την τιμή ζώνης σύμφωνα με το σύστημα αντικειμενικών αξιών της 20/1/2016, πολλαπλασιαζόμενο με τους οριζόμενους συντελεστές.

δ. Παρέχεται πρόσθετη έκπτωση 20% επί του ενιαίου ειδικού προστίμου για συγκεκριμένες κατηγορίες αυθαιρέτων (αυθαίρετα περιόδου από 1/1/1983 – 1/1/1993).
ε. Επανακαθορίζεται ο τρόπος εξόφλησης του ενιαίου ειδικού προστίμου (δυνατότητα καταβολής σε 80 μηνιαίες δόσεις).
στ. Προβλέπονται εκπτώσεις του ειδικού προστίμου ή προσαυξήσεις αυτού, κυμαινόμενες από 10% έως 20%, ανάλογα με την έγκαιρη ή μη υπαγωγή των ενδιαφερόμενων στο νόμο. Επίσης, παρέχονται εκπτώσεις που κυμαίνονται σε ποσοστό από 30% έως 60%, ανάλογα με την ολοκλήρωση συγκεκριμένων εργασιών (στατική ενίσχυση, ενεργειακή αναβάθμιση).
ζ. Προσδιορίζονται εκ νέου οι απαιτούμενες προϋποθέσεις (π.χ. κριτήριο εισοδήματος) για την παροχή εκπτώσεων επί του ενιαίου ειδικού προστίμου ή την αναστολή καταβολής δόσεων, όσον αφορά σε υπόχρεους που ανήκουν σε ειδικές ομάδες πληθυσμού (Α.μεΑ., δικαιούχοι Κοινωνικού Εισοδήματος Αλληλεγγύης κ.λπ.).
η. Ρυθμίζονται εκ νέου θέματα σχετικά με τη δυνατότητα και τον τρόπο συμψηφισμού καταβληθέντων ποσών από πρόστιμα ανέγερσης και διατήρησης αυθαιρέτων με το ποσό του ενιαίου ειδικού προστίμου, θ. Επανακαθορίζονται θέματα αναφορικά με:
την αναστολή επιβολής κυρώσεων και είσπραξης προστίμων. Μεταξύ άλλων, επαναλαμβάνονται ισχύουσες ρυθμίσεις σχετικά με την αναδρομική απαλλαγή (8/8/2013) από την καταβολή ασφαλιστικών εισφορών και οποιαδήποτε άλλου φόρου, τέλους, προστίμου κ.λπ. αυθαίρετων που εξαιρούνται από την επιβολή κυρώσεων,
το καθεστώς υπαγωγής αυθαιρέτων για τα οποία εκδίδεται άδεια νομιμοποίησης ή κατεδάφισης,
τον καθορισμό τιμής ζώνης ακινήτων, στις περιπτώσεις που δεν έχει καθοριστεί τιμή ζώνης με βάση το σύστημα αντικειμενικών αξιών.

ι. Θεσπίζονται εκ νέου ρυθμίσεις για την αντιμετώπιση ειδικών περιπτώσεων αυθαιρέτων που έχουν συντελεστεί πριν από τις 28/7/2011 και αφορούν στην εξαίρεση από κατεδάφιση αυθαιρέτων εντός στάσιμων οικισμών, στην αντιμετώπιση ακινήτων δημοσίου ενδιαφέροντος, διατηρητέων ή εντός παραδοσιακών οικισμών κ.λπ.
ία. Με κ.υ.α., επανακαθορίζεται ο τρόπος είσπραξης των προστίμων και η δυνατότητα κατάθεσής τους σε συμβεβλημένες τράπεζες.
ιβ. Εισάγονται μεταβατικής ισχύος διατάξεις για την εφαρμογή των νέων ρυθμίσεων αντιμετώπισης αυθαιρέτων και παρατίθενται οι καταργούμενες διατάξεις της κείμενης νομοθεσίας.

Ρυθμίζονται λοιπά θέματα αρμοδιότητας του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας.

Ειδικότερα:

Παρατείνεται η δυνατότητα υποβολής, εντός της οριζόμενης προθεσμίας, των δηλώσεων, ειδικά για το έτος 2016, από τους κατ’ επάγγελμα αγρότες παραγωγούς ηλεκτρικής ενέργειας, για τη διατήρηση ή μη της ιδιότητας του κατ’ επάγγελμα αγρότη. Σε περίπτωση μη υποβολής της δήλωσης ή διαπίστωσης ανακριβούς δήλωσης, επανακαθορίζονται αναδρομικά η τιμή αποζημίωσης για το 2016, κατά τα ειδικότερα οριζόμενα, (άρθρο 130)

Τροποποιείται το υφιστάμενο καθεστώς στήριξης των σταθμών παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας (Α.Π.Ε.) και Συμπαραγωγή Ηλεκτρισμού και Θερμότητας Υψηλής Απόδοσης (Σ.Η.Θ.Υ.Α.) (ν.4414/2016) και ειδικότερα:

α. Καθορίζεται σε 9% το επιτόκιο αναγωγής για φωτοβολταϊκές εγκαταστάσεις.
β. Προβλέπεται ότι, η Λειτουργική Ενίσχυση που παρέχεται στον κάτοχο του σταθμού Α.Π.Ε. και Σ.Η.Θ.Υ.Α. που συνάπτει Σύμβαση Λειτουργικής Ενίσχυσης Διαφορικής Προσαύξησης (Σ.Ε.Δ.Π.) καταβάλλεται, εκτός από τον Υπολογαριασμό Ενισχύσεων, και από τον Υπολογαριασμό Αγοράς του Ειδικού Λογαριασμού Α.Π.Ε. και Σ.Η.Θ.Υ.Α. Διασυνδεδεμένου Συστήματος και Δικτύου του Ειδικού Λογαριασμού του άρθρου 143 του ν. 4001/2011.
γ. Κριτήριο για την κατάταξη των σταθμών αυτοπαραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από Α.Π.Ε. και Σ.Η.Θ.Υ.Α. σε σταθμούς που λαμβάνουν Λειτουργική Ενίσχυση στη βάση Σταθερής Τιμής ή στη βάση Διαφορικής Προσαύξησης αποτελεί, εφεξής, το σύνολο της εγκατεστημένης ισχύος των σταθμών αυτών (σήμερα, λαμβάνεται υπόψη το 20% της ανωτέρω ισχύος).
δ. Ρυθμίζονται θέματα σχετικά με κατόχους σταθμών παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από Α.Π.Ε. και ΣΗ.Θ.Υ.Α., οι οποίοι έχουν συνάψει σύμβαση Λειτουργικής Ενίσχυσης και τροποποιούν τις άδειες παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας ή τις Οριστικές Προσφορές Σύνδεσης των σταθμών τους λόγω αύξησης της ισχύος παραγωγής αυτών. Οι ανωτέρω συνάπτουν νέα σύμβαση Λειτουργικής Ενίσχυσης που αφορά στη συνολική ισχύ παραγωγής και για την οποία ισχύουν τα ειδικότερα προβλεπόμενα από τις προτεινόμενες διατάξεις, γράφει το taxheaven.gr.

  

loading...