Ενημερωθείτε αναλυτικά για το χρονικό διάστημα κατά το οποίο θα δουν οι δικαιούχοι της εξισωτικής αποζημίωσης του (opekepe.gr) να πιστώνονται στους λογαριασμούς τους τα χρήματα τα οποία δικαιούνται, σύμφωνα με τις τελευταίες πληροφορίες που έγιναν γνωστές.

Συγκεκριμένα, μέχρι το τέλος του Δεκέμβρη θα καταβληθεί στους παραγωγούς και στους κτηνοτρόφους η Εξισωτική Αποζημίωση για το 2017. Σύμφωνα με το χρονοδιάγραμμα του οι δικαιούχοι έχουν τη δυνατότητα έως και τις 12 ∆εκεµβρη να υποβάλλουν τις ενστάσεις τους μετά την ανάρτηση της λίστας µε τους εγκριθέντες και τους απορριπτόµενους.

Στη σχετική εγκύκλιο αναφέρεται ότι «η εξέταση των προσφυγών πρέπει να ολοκληρωθεί άμεσα έως τις 15/12/2017 ώστε η πραγματοποίηση της πληρωμής να είναι εντός ∆εκεμβρίου 2017».

Δικαιούχοι εξισωτικής

Μέτρο 211: Ενισχύσεις στους γεωργούς ορεινών περιοχών για φυσικά Μειονεκτήματα
Μέτρο 212: Ενισχύσεις στους γεωργούς περιοχών με μειονεκτήματα, εκτός των ορεινών

Δικαιούχοι των Μέτρων μπορούν να κριθούν φυσικά πρόσωπα, εφόσον κατά περίπτωση πληρούν τις ακόλουθες προϋποθέσεις:

1. Νέοι Δικαιούχοι

– Είναι γεωργοί μόνιμοι κάτοικοι Δημοτικής ή Σοπικής Κοινότητας ή οικισμού των περιοχών παρέμβασης. Κατά παρέκκλιση δύνανται να κριθούν δικαιούχοι και μόνιμοι κάτοικοι λοιπών περιοχών, εφόσον έχουν την ιδιότητα του μετακινούμενου κτηνοτρόφου στις περιοχές αυτές.

– Είναι ενήλικα άτομα με πλήρη δικαιοπρακτική ικανότητα και δεν έχουν αποχωρήσει (είτε λόγω συνταξιοδότησης, είτε λόγω ένταξής τους στο μέτρο της Πρόωρης συνταξιοδότησης ή για άλλους λόγους) από την ενεργό επαγγελματική δραστηριότητα.

– Κατέχουν νόμιμα και αξιοποιούν οικογενειακή γεωργική εκμετάλλευση εντός των ορίων των ορεινών ή μειονεκτικών και με ειδικά προβλήματα περιοχών, μεγέθους ελάχιστης χρησιμοποιούμενης έκτασης 2 Ha (20 στρέμματα), συνυπολογιζόμενης και της χρησιμοποιούμενης γεωργικής έκτασης στις μειονεκτικές και με ειδικά προβλήματα περιοχές ή στις ορεινές αντίστοιχα.

2. Παλαιοί Δικαιούχοι

Οι δικαιούχοι της με αριθμ. 679/08-03-2007 ΚΥΑ της προηγούμενης προγραμματικής περιόδου, εφόσον πληρούν τις προϋποθέσεις της παραγράφου 1 ανωτέρω.

Δεσμεύσεις
1. Περίοδος 5ετούς δέσμευσης

Οι δικαιούχοι για χρονικό διάστημα πέντε (5) ετών από το έτος της πρώτης ένταξής τους αναλαμβάνουν τις ακόλουθες δεσμεύσεις:

α. Να ασκούν τη γεωργική δραστηριότητα τουλάχιστον με τους όρους που εντάχθηκαν στο Μέτρο.
β. Να παραμείνουν μόνιμοι κάτοικοι Δημοτικού ή Κοινοτικού Διαμερίσματος ή Οικισμού εντός των ορίων των περιοχών παρέμβασης.
γ. Να παραμείνουν γεωργοί αξιοποιώντας τουλάχιστον 2 Ha (20 στρέμματα) εντός των ορίων των περιοχών παρέμβασης (Ορεινές, Μειονεκτικές και με Ειδικά προβλήματα).
δ. Οι μετακινούμενοι κτηνοτρόφοι θα πρέπει να διατηρήσουν την ιδιότητά τους αυτή μετακινούμενοι σε βοσκοτόπια των περιοχών παρέμβασης.
ε. Να εφαρμόζουν τις κανονιστικές απαιτήσεις της Κοινοτικής νομοθεσίας στους τομείς: – περιβάλλον, – αναγνώριση και καταγραφή των ζώων, – δημόσια υγεία, υγεία των ζώων και των φυτών, – κοινοποίηση των ασθενειών, – συνθήκες διαβίωσης των ζώων, καθώς και τα πρότυπα της Καλής Γεωργικής και Περιβαλλοντικής Κατάστασης.
στ. Να υποβάλλουν κάθε έτος Ενιαία Δήλωση Εκμετάλλευσης.
ζ. Να υποβάλλουν κάθε έτος αίτηση ενίσχυσης/πληρωμής.
η. Να υποβάλλουν κάθε έτος, στην αρμόδια Δ.Ο.Τ., φορολογική δήλωση τουλάχιστον από το έτος ένταξής τους.
θ. Να δέχονται και να διευκολύνουν τους ελέγχους που πραγματοποιούν εξουσιοδοτημένα Εθνικά και Κοινοτικά όργανα.

2. Περίοδος μονοετούς δέσμευσης

Μετά την ολοκλήρωση της 5ετούς δέσμευσης, οι δικαιούχοι δύνανται να συνεχίσουν στο μέτρο με μονοετείς ανανεωμένες κατ’ έτος δεσμεύσεις, τηρώντας τις υποχρεώσεις της παραγράφου 1.

Ύψος ενίσχυσης
Για τους περισσότερους δικαιούχους το ύψος της ενίσχυσης είναι:

– 10 ευρώ το στρέμμα για Ζωοτροφές, Αρωματικά και φαρμακευτικά φυτά, Ψυχανθή, Εκτός διατροφής (NON FOOD) καλλιέργειες.
– 11 ευρώ το στρέμμα για βοσκότοπους
– 8 ευρώ το στρέμμα για το Μέτρο 211 και 6,5 για το Μέτρο 212 στις λοιπές καλλιέργειες

Τα ποσά αυτά προσαυξάνονται όταν πρόκειται για Νέους Αγρότες κάτω των 40 ετών.