: Όσον αφορά τη χορήγηση των επιδομάτων εορτών Χριστουγέννων και Πάσχα καθώς και του επιδόματος αδείας που προβλέπονταν από τις διατάξεις του άρθρου 5 του Ν 2592/1998 κλπ, καταργήθηκαν σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου πρώτου (υποπαράγραφος β.4) του Ν 4093/2012 από 01.01.2013.

Έκτοτε καίτοι, συνεπεία συναφών προσφυγών των Ενώσεων Αποστράτων ΕΔ για την περικοπή των συντάξεων, εκδόθηκαν οι υπ’ αρ. 2192 – 2196/2014 αποφάσεις του ΣτΕ, βάσει των οποίων οι διατάξεις του ανωτέρω Ν 4093/2012 κρίθηκαν εξ ολοκλήρου αντισυνταγματικές και ανίσχυρες, εντούτοις, μέχρι σήμερα, δεν υλοποιήθηκαν από τη Διοίκηση.

Μεμονωμένες προσφυγές – αγωγές συναδέλφων ενώπιον Μονομελών Διοικητικών Πρωτοδικείων για χορήγηση των ως άνω επιδομάτων δεν τελεσιδίκησαν καθόσον άλλες μεν έγιναν αποδεκτές και άλλες απορρίφθηκαν, ήδη δε εκκρεμεί, κατόπιν εφέσεως του Δημοσίου, η έκδοση αποφάσεως από το 6ο Τμήμα του ΣτΕ.

Κατόπιν των ανωτέρω και εν αναμονή της σχετικής αποφάσεως του ΣτΕ, δεν συνιστάται η άσκηση αγωγής από τους συναδέλφους για χορήγηση των εν λόγω επιδομάτων, ει μη μόνον, προς αποφυγή παραγραφής, η απλή αίτηση προς το Νομικό Συμβούλιο του Κράτους για αναγνώριση της απαίτησης.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ : καλό θα ήταν η αίτηση που θα κατατεθεί στο Ν.Σ.Κ. να συνοδεύεται από ένα φωτοαντίγραφο της, στο οποίο θα αναγράφεται ο αριθμός πρωτοκόλλου ώστε να είναι άμεσα διαθέσιμο σε περίπτωση περαιτέρω δικαστικών διεκδικήσεων.